Ante o novo tempo político que se abre en Galicia, o IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), en coherencia con anteriores comparecencias públicas e reincidindo na tradicional reivindicación dun maior compromiso exterior da nosa sociedade e dos nosos poderes públicos a todos os niveis, considera de interese formular as seguintes observacións:

Urxe acreditar na necesidade de promover un maior impulso exterior que sitúe a Galicia no tempo e no mundo presente, tirando proveito das nosas singularidades e vantaxes comparativas, optimizando as nosas posibilidades de promoción exterior e alentando estratexias coordinadas e complementarias en todos os eidos, tanto no temático como no xeográfico, de xeito que a internacionalización e a universalización de Galicia se configure como un dos eixes centrais e característicos desta nova etapa.

Ese impulso exterior debe ser o fío condutor común de diferentes manifestacións do actuar público, ben sexa na orde económica, institucional, social, ou cultural, que deben gañar en cohesión e integridade. Pero tamén debe impregnar a estrutura do propio goberno, fortalecendo os eidos e as capacidades dos ámbitos de decisión relacionados coa promoción e o compromiso exterior de Galicia. Igualmente, en sede lexislativa, debería contar con espazos propios e xenuínos, de debate e reflexión, para garantir a súa intensificación e un adecuado control democrático.

Pola súa importancia e transcendencia, consideramos de especial valor a reivindicación dun amplo consenso nesta materia, que debe discorrer non soamente no ámbito do estritamente político e partidario, senón moi singularmente favorecendo a implicación da cidadanía e da sociedade civil organizada, nun esforzo global que garanta a asunción colectiva do compromiso cunha Galicia virada cara o mundo, unha orientación que consideramos esencial para garantir en mellor e maior medida o noso futuro de progreso e de benestar.

Invitamos aos líderes e representantes políticos e aos actores mais dinámicos da sociedade galega a secundar esta proposta e a implementar aquelas medidas e iniciativas que contribúan a que o exterior gañe un espazo singular e propio na acción gobernamental nesta lexislatura que agora comeza.

* Director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI)