Rita Reza Losada, vicepresidenta de AGAMPI e Paula Carreiro Prieto, presidenta de AGAMPI; ámbalas dúas funcionarias de carreira de pedagoxía terapéutica e orientadoras educativas, chegan ao VI Foro de Educación co obradoiro "Alumnado con diversidade na aula: metodoloxía e acceso ao currículo", que nos explican coas súas propias palabras:

Con este obradoiro trataremos de dar recursos metodolóxicos para atender á diversidade nas aulas e nas distintas etapas educativas (infantil, primaria e secundaria); achegando a nosa formación, estratexias e recursos aos titores das aulas e aos especialistas das diferentes materias para facilitarlles o traballo e o ensino do alumando con diversidade no seu grupo-clase; facendo especial fincapé nas adaptacións metodoloxócias e de materiais que podemos precisar nunha aula ordinaria. Un

Obradoiro útil para todas as etapas educativas que pretende das respostas e estratexias para traballar as necesidades do alumnado neae sen que iso implique un esforzo excesivo no día a día do docente e con dinámicas lúdicas e inclusivas que fomenten a cohesión grupal e axuden a desenvolver un bo autoconcepto e autoestima de todo o grupo-clase.