Un dos pilares básicos deste centro é favorecer a convivencia dentro da comunidade escolar, así como a participación activa do seu alumnado, mellorando o clima escolar. Para isto participamos no proxecto “Titoría entre iguais” (TEI), ente os/as alumnos/as que pretende desenvolver habilidades nos/as nenos/as na resolución de conflitos.

Contamos cunha aula de convivencia, onde se buscan solución dialogadas e pacíficas aos problemas de convivencia.

A Biblioteca Escolar é unha das ferramentas máis útiles como docentes para favorecer o fomento da lectura e a participación activa nas actividades do centro, e contamos cun amplo grupo de lectores.

De xaneiro a Maio celebramos a “Olimpíada do Saber”, xogo en equipo no que deben averiguar as respostas ás preguntas propostas polo equipo de Biblioteca.

Contamos con pistas deportivas e pavillón e no recreo empregamos o proxecto “Santo Tomás en xogo”, que organiza os patios, e os xogos aos que cada curso pode xogar durante ese tempo.

Fomentamos o uso da lingua galega e tamén do inglés, contando coa axuda dun nativo dentro das aulas cos nosos alumnos/as.

Ademais de todo isto, procuramos que todos nos sintamos integrados na Comunidade Escolar e formando parte da gran familia do colexio “Santo Tomás”.

Instalacións do Colexio Santo Tomás