Suscríbete
Faro de Vigo

Faro de Vigo

A fase de concurso

 • Cada colexio presentará a concurso tantos traballos relacionados co Camiño de Santiago e o Xacobeo como desexe, e nos formatos desexados.

 • Poderán enviarse como data límite o 24 de febreiro, e deberán axustarse ás limitacións establecidas en cada categoría.

 • Cada traballo que se envíe deberá ir asinado co nome do centro escolar e a idade dos alumnos que o realice.

 • As reportaxes serán valoradas por un xurado composto por polo menos 5 persoas designadas por Faro de Vigo, A Opinión A Coruña e a Consellería.

 • O xurado valorará a creatividade dos traballos presentados, así como o feito de que estean feitos polos alumnos e non polos profesores. Así mesmo, valorarase cun criterio de igualdade e obxectividade para todos os centros.

Categorías e Premios

Estableceranse polo menos as seguintes categorías:

Premio á mellor Reportaxe. Sen límite de extensión, unicamente deberá respectar as seguintes normas:

 • Debe ser de elaboración propia do centro.

 • Cada reportaxe debe ser elaborada por alumnos do mesmo curso.

 • Debe presentarse en formato PDF ou Word, de modo que podamos tocar o texto para incorporalo á web ou, chegado o momento, ao periódico resumo.

Premio á mellor fotografía:

 • Quedarán excluídas as fotografías que non sexan de autoría propia, e está expresamente prohibido retocar fotografías de orixe descoñecida para facelas pasar por propias.

 • Cada foto de ir asinada polo seu autor, ou na súa falta o nome do centro educativo.

 • As fotografías que non sexan propias deberán incluír no pé de foto tal descrición.

Premio á mellor ilustración:

 • Premiaranse as ilustracións realizadas a man e as que se realicen mediante programas de ilustración.

 • Os traballos poderanse presentar nas láminas que se descargan na seguinte ligazón: pincha para descargar a lámina.

Mellor investigación baseada no uso da hemeroteca:

 • Deberán citarse as fontes: os xornais consultados, autores das reportaxes que se utilizaron como base, etc.

 • Asignarase a cada centro participante un acceso á hemeroteca de Faro de Vigo

Mellor vídeo:

 • Preferiblemente en formato mp4 e cunha duración non superior a 5 minutos.

 • Débese adxuntar a través dunha ligazón a un servizo de almacenamento (como por exemplo Wetransfer ou similares).

Mellor infografía:

 • Deberá ser propia, non se admitirán a concurso infografías copiadas doutras fontes.

Entrevista máis orixinal:

 • Sen límite de extensión nin formato, premiarase a orixinalidade e a imaxinación .

 • Debe presentarse en formato PDF ou Word, de modo que podamos tocar o texto para incorporalo á web ou, chegado o momento, ao periódico resumo.

Mellor Podcast:

 • Preferiblemente en formato mp4 ou mp3.

 • Débese adxuntar a través dunha ligazón a un servizo de almacenamento (como por exemplo Wetransfer ou similares).

Envío dos traballos e condicións legais

Todos os traballos deberán enviarse dixitalmente a través do formulario en liña na web de Escola en Camiño ou ben a través do mail escolaencamino@farodevigo.es, deberá incluírse o nome do centro educativo, nome e apelidos do profesor responsable, curso dos alumnos que realizan cada traballo e poboación.

Os vídeos e podcast deberán ser enviados en formato de vídeo mp3/mp4, cunha duración máxima de 5 minutos a través do formulario habilitado na web de Escola en Camiño ou a través dun correo electrónico a escolaencamino@farodevigo.es mediante wetransfer, drive ou similar.

No mail deberá figurar: o centro escolar ou colectivo que participa, as idades dos participantes, número de participantes e unha persoa que figure como responsable do traballo con nome, apelidos e teléfono de contacto.

A participación no concurso autoriza expresamente a exhibición dos traballos en calquera dos medios de Faro de Vigo e A Opinión A Coruña.

O centro educativo será o responsable de solicitar as autorizacións pertinentes entre os/as pais/nais ou titores legais dos/as menores e conservalas.

Ante Faro de Vigo e A Opinión A Coruña os titores e/ou profesores dos menores nos seus centros educativos serán os responsables de asinar as devanditas autorizacións.

Para participar no concurso será imprescindible remitir previamente o formulario de inscrición no mesmo, que se pode descargar desde esta ligazón ou ben facelo a través do formulario en liña na web de Escola en Camiño.

Os datos persoais dos participantes non serán utilizados con ningún fin alleo ao concurso.

Elaboración e Impresión do xornal

Unha vez finalizada a entrega de traballos e finalizada a fase de concurso, elaborarase un xornal cos mellores traballos dos centros participantes.

A cada centro participante entregaráselle un número de exemplares igual ao número de alumnos + profesores + persoal non docente do mesmo.

Devandito xornal encartarase o día despois da entrega de premios coas edicións do día de Faro de Vigo e A Opinión A Coruña.

Participar

Inscríbete para participar nesta ligazón.Compartir el artículo